Persondata og Privatlivspolitik

Persondata og Privatlivspolitik

Løsning og Korning kirker har en databeskyttelsespolitik i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning, GDPR.

Løsning og Korning kirker bruger de på hjemmesiden indtastede eller pr. brev, e-mail, telefon eller ved personligt fremmøde oplyste personoplysninger som grundlag for planlægning af arrangementer, øvrig koordinering af frivillige, medlemskab af dåbsklub, behandling af ansøgninger mv.

Løsning og Korning kirker administrerer personregistrering i henhold til den til enhver tid gældende lov på området.

I forbindelse med afgivelse af personoplysninger anvendes oplysningerne til almindelig foreningsadministration, herunder tilsendelse til sognemedlemmer og øvrige kirkegængere af oplysninger om arrangementer, nyhedsbreve mv.

Løsning og Korning kirker opfatter enhver frivillig afgivelse af personoplysninger i ovennævnte forbindelse som et udtrykt samtykke til, at personoplysningerne gøres til genstand for elektronisk registrering og brug internt.

Løsning og Korning kirker videregiver eller videresælger ikke persondata af nogen art til tredjepart ud over i de tilfælde hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne.

Løsning og Korning kirker forbeholder sig desuden retten til at benytte de afgivne oplysninger til at danne statistik, som vil kunne benyttes internt til sagsbehandlingen.

Løsning og Korning kirker opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål. Persondataoplysningerne opbevares på sikker måde og er kun tilgængelige for kirkens ansatte og menighedsråd i det omfang der er behov for oplysningerne i forbindelse med sagsbehandlingen. Når opbevaringen af personoplysningerne ikke længere har et klart og sagligt formål, slettes de på sikker måde.

Håndtering af personfølsomme oplysninger ifm. personregistrering er adskilt fra den øvrige håndtering af alm. personoplysninger og håndteres kun af kordegn og præster. Graver og kordegn håndterer desuden persondata ifm. begravelser og vedligeholde af gravsteder.

Løsning og Korning kirker vil regelmæssigt tage billeder og små videoklip fra arrangementer, som vil blive anvendt til kirkeblad, kirkens hjemmeside og Facebook side. Disse billeder/video bestræbes på at være af en sådan karakter, at der ikke er individer i fokus med mindre der eksplicit er givet tilladelse hertil.

På hjemmesiden lkkirker.dk anvendes cookies mhp. at generere besøgsstatistisk. Læs mere om vores Cookie politik eller klik på Cookie opsætning i nedre venstre hjørne. Hjemmesiden er hosted hos i123.dk, se i123 databehandleraftale. Se desuden vores Tilgængelighedserklæring.

Du kan til enhver tid få oplyst, i hvilket omfang Løsning og Korning kirker behandler oplysninger om dig og til hvilke formål dine oplysninger benyttes samt gøre indsigelse mod dette. Urigtige oplysninger vil straks blive rettet. Du kan ligeledes gøre indsigelse ift. brug af billede- og video materiale, som efterfølgende vil blive fjernet. Henvendelse i den forbindelse skal rettes til kirkekontoret: el@km.dk

Hvis du mener, at dine persondata bliver anvendt i strid med databeskyttelsesforordningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du kan også finde de mere formelle regler om databehandling i dette dokument: Privatlivspolitik – Løsning og Korning kirker

Se desuden den udvidede dokumentation for arbejdsgange vedr. persondata her, sidst opdateret 28. februar 2023: Persondata dokumentation – Løsning og Korning Kirker 230228